... wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is,
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
1Kor. 2: 12
Bestel hier Gratis Bijbelstudie Brochures
Voor alle brochures geldt: "..als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid,
onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren."
Hand 17:11

*...zolang de voorraad strekt !
Voorraad: 70 wordt als maximum aangegeven

 

Alle onderstaande brochures zijn ook rechtstreeks online te lezen door op de afbeelding van betreffende brochure te klikken.

Lijst voor het laatst bijgewerkt op 24-04-2017

 


Bijbels Panorama.
Vernieuwde versie December 2015

Om bijbelstudies te ondersteunen zijn er door ons een aantal bijbelse schema's opgesteld. De oorspronkelijke schema's uit 1996 zijn door ons in een nieuw jasje gestoken en opnieuw uitgebracht in een brochure. De schema's zijn voorzien van commentaar en veel tekstverwijzingen. Deze brochure kan erg behulpzaam zijn bij het bestuderen van de Heilige Schrift en het vasthouden van de "rode draad" van diverse bijbelse onderwerpen.

door Ab Klein Haneveld

Voorraad
63
Nummer
BR.00BP 


Wedergeboorte 1 - de weg er naar toe.

In de prediking van het Evangelie van Jezus Christus worden vele Bijbelse uitdrukkingen gebruikt, die alle te maken hebben met de manier waarop een sterfelijke zondaar eeuwig leven kan ontvangen. Er wordt gesproken over bekering, verzoening, geloof, genade, rechtvaardigmaking, verlossing en bevrijding. Een woord, dat slechts zelden gebruikt wordt, maar toch zo ontzettend belangrijk is, omdat het in essentie aangeeft, waar het eigenlijk allemaal om gaat, is "wedergeboorte". We willen ons daarom bezighouden met wat de Bijbel onder wedergeboorte verstaat.

door Ab Klein Haneveld

Niet meer leverbaar,
alleen nog online te lezen

Nummer
BR.01 


Wedergeboorte 2 - het nieuwe leven.

De natuurlijke mens is door zijn geboorte uit Adam een zondaar, en daarom ongeschikt voor het koninkrijk Gods. (1 Kor. 15 : 50). Wat nodig is, is dat de zondaar in ieder geval verlost wordt van zijn oorspronkelijke afstamming en opnieuw verwekt of geboren wordt, waardoor hij een nieuwe natuur ontvangt. Deze verlossing van de oude natuur is voor ons, die geloven in het verzoenend sterven van de Here Jezus een heerlijk feit, omdat wij weten, dat "onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde.... " (Rom. 6 : 6). Deze voor God gestorven zondaar ontvangt echter tevens met Christus nieuw leven, omdat de opstanding van Christus, evenals Zijn sterven, in onze plaats was.
Zijn opstanding is daarom ook onze opstanding.

door Ab Klein Haneveld

Voorraad
70
Nummer
BR.02 


Wedergeboorte 3 - de hoop van IsraŽl.

In het beroemde nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus doet de laatste een wet zeer markante uitspraak. Nadat Hij tot driemaal toe gesproken heeftover de wedergeboorte als noodzaak om het Koninkrijk Gods te zien of in te gaan,verwijt hij Nicodemus, dat deze niet bekend is met het begrip "wedergeboorte":

ď Zijt gij de (niet ďeen" maar ďdeĒ) leraar van IsraŽl, en weet gij deze dingen niet? Joh.3: 10.


door Ab Klein Haneveld

Voorraad
4
Nummer
BR.03 


Wedergeboorte 4 - de hoop der schepping.

De eerste bladzijden van de Bijbel, overbekend als zij zijn, vertellen ons over de wijze waarop de wereld zoals wij die kennen tot stand gekomen is. En direct worden we geconfronteerd met de meest gecompliceerde problemen. We lezen hoe de wereld van kwaad tot erger vervalt. Hoe zij, verre van te evolueren, juist degenereert. Maar tegen elke menselijke verwachting in kent de Schrift een ďhappy end"! We lezen daar immers over het tot stand komen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ter vervanging van de oude hemel en aarde, die voor eeuwig zijn weggedaan. De oude schepping blijkt op het laatste ogenblik vervangen te worden door een nieuwe. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont!

door Ab Klein Haneveld

Voorraad
8
Nummer
BR.04
 


Welk een Heiland!

God heeft altijd veel liefde voor de mensheid gehad. Hoewel de mensen hebben gezondigd en zich van Hem hebben teruggetrokken, heeft God toch in Zijn liefde gezorgd voor een 'uitweg' voor zondaren en 'een weg tot verzoening' met Hem. En dit plan tot verzoening en verlossing is het hoofdthema van de Bijbel. De reden, waarom God ons dit Boek gegeven heeft, is: ons met dit heerlijke verlossingsplan bekend te maken,

schrijver onbekend

Voorraad
70
Nummer
BR.06
 


De rijkdom Zijner genade.

Genade is de onbegrijpelijke en onverdiende gunst van God. Genade betekent, dat God Zelf de verantwoordelijkheid van de schuldige mens op Zich neemt. Genade wordt om niet aangeboden aan hen ,die "dood waren in de misdaden en in de zonden", die "wandelden naar de eeuw dezer wereld, naar de overste de macht der lucht" en die van nature "kinderen des toorns" waren. Het wordt aangeboden door de Here Jezus. Genade is "Gods grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden" en waardoor Hij ons "heeft levend gemaakt met Christus en ons mede gezet heeft in de hemel in Christus Jezus."

door Jb Klein Haneveld

Voorraad
70
Nummer
BR.07
 


De Bruidegom en de Bruid

Over de vraag : Wie is de de "Bruid van Christus". Is dit de Gemeente of behoort deze titel aan het gelovig overblijfsel van IsraŽl ?

door Ab Klein Haneveld

Voorraad
27
Nummer
BR.09
 


Behouden!... Wat nu?

God biedt ons Jezus niet alleen aan als Zondendrager en als Bevrijder van de macht der zonde, maar ook als onze Here en Koning. Wij lezen In de Handelingen 2 : 36: "Zo wete dan zekerlijk het ganse huis IsraŽls, dat God Hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus. Die gij gekruisigd hebt'. Jezus aannemen betekent Hem als Goddelijke Meester erkennen, aan Wie wij ons met geheel ons hart en leven onderwerpen. Wiens onbeperkte heerschappij over ons leven wij met vreugde aanvaarden, zodat het nu voortaan niet meer de vraag is: Wat zal ik graag willen doen? - maar de vraag is nu slechts: Wat wil Hij dat ik doen zal?


schrijver onbekend

Voorraad
60
Nummer
BR.10
 


De dynasty vam Adam

Systematische bijbelstudie met als onderwerp de geslachtsregisters en het erfrecht van de Zoon des Mensen.

door Ab Klein Haneveld

Voorraad
32
Nummer
BR.11
 


Levend water voor dorstige zielen.

Het is een voorrecht voor iedere gelovige het levende water verder te mogen brengen voor zover God hem de gelegenheid daartoe geeft. Laten wij nu een ogenblik nadenken over wat het betekent, een kanaal van zegen voor anderen te zijn. Stel u voor, dat u genezen bent van een gevaarlijke ziekte en u weet zeker, dat het middel, dat u hebt gebruikt, onfeilbaar is. Zou u dan niet graag dit medicijn overal bekend willen maken? Natuurlijk zou u er niet over kunnen zwijgen. Evenzo willen wij graag overal bekend maken, dat er stromen van zegen zullen vloeien uit het hart van een ieder, die gelooft in de Here Jezus...

door Jb Klein Haneveld

Voorraad
31
Nummer
BR.12
 


Christus in u, de hoop der heerlijkheid.

Paulus stelt nadrukkelijk vast, dat 'God het is die in ons werkt, beide, zowel het willen als het werken, naar Zijn wel behagen' (Fil.2:13). Onze verantwoordeljlkheid in deze is geen andere dan te geloven, dat Hij bij machte is het 'willen' en het 'werken' in ons te richten en te besturen; en om te luisteren naar Zijn stem. Met het oog op deze verantwoordelljkheld zouden wij elke gelovige. op het hart willen binden zijn 'werken' te toetsen aan het Woord en in het gebed, om zeker te zijn, dat het werkelijk de 'goede werken zijn, die God te voren bereid heeft opdat gij daarin zoudt wandelen' .Efeze 2:10

door K. Rozendal

Voorraad
70
Nummer
BR.13
 


Wat is de Gemeente, wat is ze niet?

Aan niets heeft de Gemeente van Jezus Christus in onze dagen meer behoefte dan dat in haar de grondwaarheden van de Christelijke hoop weer levend en zichtbaar worden. Wij moeten helaas de klacht uitspreken, die eigenlijk ook een aanklacht is, dat de Kerk van Christus deze grondwaarheden met hun wonderbare perspectieven voor de eindtijd verduisterd heeft ten gunste van een ontwikkelingsleer over wereldverbetering en maatschappijvernieuwing, die echter noch Bijbels gegrond noch door de loop der geschiedenis gerechtvaardigd is. De zelfbezinning van de Gemeente moet beginnen met de terugkeer tot het fundament van de Schrift en tot de verwachting van de Christelijke hoop.

door Jb Klein Haneveld

Voorraad
63
Nummer
BR.14


Het herstel van IsraŽl.
een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30

Dit is een heel bekende profetie. Het is een bekende waarheid, dat de Heer Jezus ooit terug zal keren uit de hemel. Hij zal Zijn voeten dan letterlijk en zichtbaar zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten (vs 4). Het staat onomstotelijk vast, dat dat gaat gebeuren. Toch zijn er heel wat Christenen, die deze profetie helemaal niet kennen. Als ze deze profetie ooit al eens gehoord hebben, geloven ze hem dikwijls niet. Men zegt dan: "Dat moet u geestelijk zien." Dan zeg ik: "Goed, verklaar het mij dan. Wat betekent het dan geestelijk"? Men is dan snel uitgepraat, want dit is geestelijk niet te verklaren. (A.K.H.)

door Ab Klein Haneveld

Voorraad
38
Nummer
BR.16Hoe te bestellen ?†

Mocht u belangstelling hebben voor de bovenstaande brochures,†
dan kunt het onderstaande bestelformulier invullen en naar ons verzenden.

Gratis ? ......... Ja, Gratis !

Ons doel is om het Woord van God weer onder de gelovigen te brengen.
Om hiervoor de drempel zo laag mogelijk te houden willen wij, zo lang het mogelijk is,†
deze service gratis aan u verstrekken.†

Wilt u er, bij bestelling van de brochures, rekening mee†houden dat u deze niet allemaal tegelijk kunt lezen?†

Wij zien u graag terug als regelmatige bezoeker en u bent vrij
om na verloop van tijd weer een nieuwe bestelling te plaatsen.

U kunt hier gratis gebruik van maken,
maar maak er a.u.b. geen misbruik van!U kunt maximaal 4 brochures per keer bestellen


Wij behouden ons het recht voor om te grote bestellingen in ťťn keer,
en bestellingen kort achter elkaar,†in te korten, cq† (tijdelijk) te weigeren.


DIT IS VOOR ONS DE ENIGE MANIER, OM HET GRATIS AAN TE KUNNEN BLIJVEN BIEDEN!

LET†OP !!

Giften ? ..... Altijd welkom !

Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op :

rek.nr: NL34ABNA0584609345
t.a.v. Bijbels Panorama
De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A


Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!Brochure bestelformulier

Let op: onderstaande bestelformulier wordt alleen naar ons verzonden nadat u alle *gemarkeerde velden hebt ingevuld. Ben u wat vergeten in te vullen dan is dat te zien doordat de beschrijving van het betreffende vakje rood kleurt.

U kunt terug naar de index pagina†of via de knoppenbalk naar andere delen van de site.  
 Bijbelstudies op cassette en audio CD's. 


Naast deze mp3 technieken zijn de Bijbelstudies natuurlijk ook gewoon bij het NBC verkrijgbaar. Voor de Bijbelstudies op cassette en audio CD's† verwijzen wij u dan ook naar de site van het Nederlands Bijbelstudie Centrum 

Het NBC beschikt over een zeer grote collectie cassettebandjes en audio cd's, met daarop vele bijbelse onderwerpen.

Tot aan de† "Opname van de Gemeente"† kunt u uw vragen en reacties via onderstaande knop versturen :