En het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, 
en een bewijs der zaken die men (nog) niet ziet 
Hebr. 11:1Bijbelstudies

U kunt de onderstaande bijbelstudies bekijken dmv de bijbehorende hyperlink.
Door op de titels van de bijbelstudies te klikken wordt de bijbehorende pagina geladen.De Bijbel een moeilijk boek ?

De Bijbel een moeilijk en onbegrijpelijk boek ? Is Gods plan niet te begrijpen ? Waarom zegt God dan dat Hij nu in deze tijd Zijn verborgenheid wil openbaren aan diegene die in Hem geloven !!! Lees over hoe dit Boek open kan gaan als u zich houdt aan de volgende basis regels .....

 • Uw eigen vooroordelen aan de kant zetten.

 • De gehele Bijbel accepteren als het Woord van God

 • Geloven in de Heere Jezus Christus

 • De Bijbel zichzelf laten verklaren. 

10-08-2000

Wie was en is de Heere Jezus Christus nu eigenlijk ?

Misschien is u de vraag al eens gesteld, namelijk : Kent u de Heere Jezus Christus ? Meestal bedoel men hiermee of u Hem heeft aangenomen als Verlosser en Zaligmaker. En dat u daardoor ook een kind van God bent geworden. Maar wanneer iemand tot geloof komt, en kiest voor de Heere Jezus Christus, kent hij Hem dan ? Nee, pas als iemand de Heer werkelijk aanvaard heeft, dan moet hij Hem nog leren kennen.  Deze studie over de Heere Jezus Christus bestaat uit vier delen : 

 1. Deel 1 ...... Over de betekenis van Zijn Naam. De geboorte van Jezus en wat er van Hem voorzegd werd. Het principe van vader en zoon (erfrecht). De weg van vernedering.
       
    
 2. Deel 2 ...... De Heere Jezus was mens van vlees en bloed, een mens zoals u en ik. Als Mens heeft de Heere Jezus gehoorzaamheid geleerd, dwz dat Hij geloofde in het Woord van God en daaruit wist wat Zijn weg zou zijn, namelijk de weg van lijden en sterven. (het geloof van Jezus)
       
    
 3. Deel 3 ...... De weg van verhoging. Zijn "Zoonstelling" en uiterste verhoging door God, de betekenis van Zijn titels "Zoon des Mensen, Zoon van Abraham" 
     
         
 4. Deel 4 ...... De betekenis van Zijn titels "Zoon van David en Zoon van God". 
        
     
16-10-2000

Het spreken in Tongen   

De onderstaande Bijbelstudies gaan over de gave van het "spreken in tongen". Waarom werd deze gave gegeven, wat was het doel hiervan. En komt deze gave nu in deze tijd nog voor ? De onderstaande artikelen geven een Bijbels antwoord op deze vragen.

 1. Deel 1 ...... "Manifestatie van de geest" 
       
    
 2. Deel 2 ......"Spreken in tongen" 
       
    
 3. Deel 3 ......"Doel en nut van het teken der tongen"
         
01-07-2001

Wat zijn de werken van de Heere Jezus Christus ?

Als men de gemiddelde christen vraagt naar het tegenwoordige werk van Christus dan komt men vaak weer terug op Zijn volbrachte werk, namelijk Zijn lijden en sterven aan het Kruis. Dit wordt veroorzaakt doordat veel bijbelteksten, die juist handelen over het tegenwoordige werk van Christus, worden teruggeredeneerd naar het ťťnmalige "offer" wat Hij volbracht aan het Kruis van Golgotha. In deze studie wordt uiteengezet wat het verschil is in Zijn volbrachte werk voor de zondige wereld, en Zijn huidige werk voor de gelovigen.
      

10-08-2000
Koper, IJzer en Leem  

Over de profetieŽn van DaniŽl. Hierin wordt op uitgebreide wijze verteld, hoe het zou gaan met de koninkrijken der aarde, alvorens het koninkrijk alsnog zou worden teruggegeven aan het huis van David. Daarbij zou dan niet alleen sprake zijn van een koninkrijk over alle twaalf stammen, maar ook over de gehele aarde. De profetie in DaniŽl 2 ligt aan de basis van het hele boek en daarmee zelfs aan die van alle bijbelse profetieŽn met betrekking tot het komende koninkrijk van de Zoon van David. 

25-06-2001
Opname der Gemeente en de grote verdrukking

De gelovigen die leven en geleefd hebben in de 5e bedeling (tussen Zijn opstanding en het begin van de 70e week van DaniŽl) hebben een uitzonderlijke positie in het heilsplan van God. Zij vormen het "loon" van de Heere Jezus Christus en zijn daardoor bestemd voor de hemel. Voor de aanvang van de 70e week van DaniŽl zal deze Gemeente van Christus opgenomen worden in de hemel. In de 2e helft van deze 70e week zal de grote verdrukking over de inwoners van Palestina plaats vinden.

08-07-2001

De Maitreya = de antichrist !

Met de "opname van de Gemeente" in het vooruitzicht, staat ook het wereldwijde openbare aantreden van de antichrist voor de deur. Volgens de Schrift zal de Gemeente (allen die in Christus zijn) bij de "opname" een positie ontvangen in de hemel. Hiermee zal satan zijn positie in de hemel moeten prijsgeven en op aarde geworpen worden. Na zijn val uit de hemel zal hij beperkt worden tot de aarde, en dus in de openbaarheid moeten treden. Vanuit de Schrift zijn er een aantal criteria waaraan wij de komende antichrist kunnen herkennen.
     

10-08-2000

Ultra - Dispensationalisme   

Een studie over het verschil tussen het algemene dispensationalisme en het Ultra-dispensationalisme.De verschillende inzichten over wanneer de tegenwoordige Gemeente is begonnen, brengt een groot aantal andere leerstellige afwijkingen tussen beide groepen met zich mee. Deze verschillen komen onder andere tot uiting in de visie op de tegenwoordige functie van Christus, doop en avondmaal, het belang van de brieven en de toepassing en verklaring van de EvangeliŽn en de nieuwtestamentische profetieŽn. Het is daarom van belang om het algemene dispensationalisme te kunnen onderscheiden van het ultra-dispensationalisme. 
  

08-07-2001
Efeze in het Oude Testament   

Slaapt God? Is Hij wellicht overleden? Doet Hij eigenlijk wel iets? Daar de vraag naar het werk Gods in onze dagen natuurlijk elementair is, wordt deze binnen de talloze modernere Kerken en kringen en secten en stromingen steeds verschillend beantwoord. Maar wat zegt de Bijbel, wat zijn Gods plannen. Deze bijbelstudie over vooral teksten uit de Efeze brief laat zien dat vanuit het Oude Testament al de plannen van God bekend waren, en dat deze ook zoals voorspeld worden uitgevoerd. 

 

08-07-2001
Voor wie is Jezus Christus gestorven    

Op de meest duidelijke wijze leert de Heilige Schrift dat Jezus Christus een Plaatsvervanger is voor anderen. Hij stierf, opdat anderen niet behoefden te sterven. Wat Hij gedaan heeft, behoeft niet weer gedaan te worden. Christus deed een werk voor allen op zulk een wijze dat God volkomen bevredigd is.
Indien een zondaar het plaatsvervangend werk van Jezus Christus niet aanvaardt, heeft de dood van Christus slechts een veroordelende betekenis voor hem. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, zijn daardoor, en wel op hetzelfde ogenblik dat zij Hem aannemen, rechtvaardig voor God gerekend.
   


20-07-2001
Petra - een gereserveerde plaats

Jaren geleden ontdekte ik waar zich "de plaats in de woestijn" moest bevinden, waar het gelovig overblijfsel zou worden verzameld om te schuilen voor "de grote verdrukking". De oude Edomitische en Nabateese hoofdstad Petra was toen bij slechts weinigen bekend. Een bezoek aan deze mysterieuze stad was levensgevaarlijk en vrijwel onmogelijk. Sinds echter de grenzen van JordaniŽ zijn opengesteld voor toerisme, is het gebied vrij gemakkelijk te bezoeken. In het licht van het profetisch woord is dit de plaats van waaruit de Messias zal optrekken naar het beloofde land.
     

20-07-2001
De Gemeente, Kerk of Sekte    

Als een zondaar tot geloof komt en wedergeboren wordt uit de Geest, wordt hij daardoor lid van de gemeente Gods, maar niet van een sekte. En aangezien de Bijbel geen opdracht geeft om tot een menselijke organisatie toe te treden, kan hij geloven en geleid worden in heel de waarheid zonder ooit tot een sekte toe te treden. En daarom kan elke gelovige op aarde hetzelfde doen.
  

 20-07-2001
Christelijke Politiek

Christendom en Politiek ? Welke roeping heeft de wedergeboren gelovige eigenlijk ?
Nog staande in het oude leven ontvangt een wedergeborene het nieuwe leven in Christus. Men ontvangt daardoor een Hemels burgerschap, een hemelse roeping.

20-07-2001
Alle knie zal zich buigen    

In Fil. 2:10 staat: "Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie ...". 
KnieŽn zullen zich buigen, maar dat wil nog niet zeggen, dat men dit vrijwillig doet. God brengt recht voort! Hij zegt "Voor Mij zal alle knie gebogen worden!". Hij zal recht doen aan gelovigen en ongelovigen. Hij zal gelovigen zegenen en Hij zal ongelovigen oordelen. Beide groepen zijn in die omstandigheid aan Hem onderworpen, aan Hem onderdanig. Daarom zullen zij hun knieŽn buigen. Het is dus absoluut gťťn Bijbelse leer, dat alle mensen ooit behouden zullen worden. Alleen gelovigen worden behouden. 
    

23-09-2001
Een verborgen Koninkrijk

Door de afwijzing van het Joodse volk leek het erop dat het beloofde Koninkrijk van de Messias werd uitgesteld. Het is echter van groot belang, te zien dat het Koninkrijk van Christus niet werkelijk werd uitgesteld. Het kwam dan wel niet op aarde maar werd wel gevestigd in de Hemel, ofwel in het verborgene.
  
  

23-09-2001
De betekenis van de Naam Jezus Christus

Menigeen zal wel vreemd opkijken, als hij hoort, dat onze Heiland door de Joden, onder wie Hij leefde, nooit "Jezus Christus" werd genoemd. Nog meer zal het bevreemding wekken te vernemen, dat de engel, die de geboorte van onze Heiland aankondigde, niet gesproken heeft tot een maagd, die Maria heette en dat hij van het kind niet gezegd heeft, dat het "Jezus" zou worden genoemd.

Jezus was een Jood, geboren in Palestina, een land waar Hebreeuws (of wellicht Aramees) werd gesproken. Toen de engel sprak tot de Hebreeuwse vrouw, die wij "Maria" noemen, maar die eigenlijk "Mirjam" heette, gebruikte de engel niet de naam "Jezus", maar "Yeshua". 
   

17-10-2001

De verborgen strijd in de profetie.  

Na de aanslagen van 11 September 2001 lijkt de wereld opgeschrikt. De slepende kwestie van IsraŽl en de Palestijnen lijkt zich te ontwikkelen tot een wereldwijd probleem. Velen vragen zich af of de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, en vooral die van 11 september, iets van doen hebben met de Bijbels profetieŽn.
We kunnen vaststellen dat deze aanslag op de Verenigde Staten, als gebeurtenis, niet zomaar aan een bepaalde profetie uit de Bijbel te koppelen is. Dit houdt echter niet in dat de situatie die zich nu voordoet, in zowel de Westerse als de Arabische wereld, niet gezien kan worden in het licht van Bijbelse profetieŽn. 

Door de profetieŽn te onderzoeken kunnen we een beeld vormen van de dingen die nog vervuld zullen gaan worden in de toekomst. Dit zullen we stapsgewijs gaan doen in de volgende hoofdstukken :

 1. ProfetieŽn - Waar bevinden we ons op de tijdslijn van de profetie.
  Over de situatie waarin wij leven na de dood en opstanding van Christus. Een periode tussen de 69e en de 70e week van DaniŽl, waarin de Gemeente geroepen wordt en waarin de klok voor het volk IsraŽl stil staat. Met in de nabij toekomst de aanvang van de 70e week waarvan o.a. geschreven wordt in DaniŽl 9.


07-04-2002

De Gemeente  

De Bijbels feiten over de Gemeente. De Gemeente is de door het Evangelie uitgeroepen schare van verlosten, die in het genot van het hemelse burgerschap, de wettig uitvoerende vergadering van het hemelrijk zal zijn. Zij vormen een "Koninklijke familie", bestemd om te heersen in de toekomende eeuwen. Een studie waarin de verhoudingen tussen God, Christus en de Gemeente uitgelegd worden.
   

07-04-2002
Het Evangelie en de moderne mens  

"Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn." Rom. 8:1
Hier hebben we ťťn van de machtigste woorden van de Goddelijke openbaring voor ons. Het is ťťn van die woorden, die voor zichzelf spreken en geen verklaring nodig hebben. Zelfs een kind kan ze begrijpen. Door alle tijden heen heeft deze uitspraak van Paulus de belangstelling gewekt. Maar hoe gaan gelovigen hier mee om, wordt deze uitspraak geaccepteerd ?

    

07-04-2002
Verdienen en Dienen  

Wat kan ik er aan verdienen? Rijk of arm, ons allen zit de vraag in 't bloed.  De zaak is, - en zij is voor de mens niet strelend - dat wij met ons kwaad veel kwaad kunnen verdienen, maar met ons goed geen enkel goed kunnen verdienen. Dat is een harde waarheid. Maar zij wordt verzacht tot een eeuwige blijdschap voor wie het er op wagen durft ŗl zijn "verdienste" overboord te werpen, en zich aan te melden bij Jezus, Die gekomen is om te dienen, opdat u eens met Hem zoudt heersen! Heersen echter in Zijn heerlijkheid, door Zijn kracht, tot Zijn glorie alleen.

 

07-04-2002
Wat zal er van de staat IsraŽl worden ?  

In 1950 werd dit stuk geschreven door broeder A. Klein Haneveld Sr. Dit ter aanleiding van het uitroepen van de onafhankelijke staat IsraŽl in Palestina in 1948. In dit stuk wordt vanuit de Schrift onderzocht of de positie die de Joodse staat hierbij inneemt op enige wijze vervulling is van Bijbelse profetieŽn. En indien dit het geval is welke profetieŽn zijn hierop dan van toepassing ? Velen geven namelijk het herstel van de ongelovige staat IsraŽl een verkeerde plaats in het Heilsplan van God. 
    

14-04-2002
Hoe leest gij ?  

Omdat vele Christenen dit gedeelte van Christus blijde boodschap niet voldoende hebben leren kennen of de consequenties er van niet hebben aanvaard, draagt hun leven niet het stempel van godzaligheid. Zij leiden een leven van velerlei teleurstelling en blijven maar al te vaak verslaafd aan allerlei zonden. Dat is tegen Gods wil. En het is ook niet nodig, want Hij heeft de gelovige volkomen bekwaam gemaakt om als Christen te leven.  
  

27-04-2002
Zekerheid voor de Eeuwigheid  

Kan een kind van God ongelovig worden? Nee, niet volgens de Schrift. Maar een godsdienstig iemand kan dat. Iemand die zich christen noemt kan dat. Maar iemand waarin de Heilige Geest woont kan dat niet. Althans niet voor lang. Men kan ontmoedigd worden en "afhaken", maar de inwonende Geest, Christus Zelf, zal Zijn werk doen en hem bewerken tot hij terugkeert.  

27-04-2002
Twee Naturen 

Wie gelooft in Christus, heeft twee persoonlijkheden. Dat "dubbelleven" kan hem verwarren. Daarom moet hij zichzelf leren zien, zoals God hem ziet. Zijn nieuwe leven (door wedergeboorte) is geborgen in Christus en vrij van zonde. De oude, vleselijke mens zondigt, maar is voor God dood. Daarom mag de christen zijn natuurlijke status als "afgelegd" beschouwen. Worstelt hij tÚch met een schuldgevoel, wegens in zijn lichaam bedreven zonden, dan mag hij die belijden in de zekerheid van vergeving. Wetend dat hij in een nieuw lichaam zondeloos zal zijn.
     

12-05-2002
De Leer der Restitutie 

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Er staat niet bij vermeld wanneer God dat deed. Over de tijd tussen Gods scheppingsdaad (vers 1) en de (vers 2) "nederwerping der wereld die van over lang was" (volgens Petrus) is heel weinig bekend. De Bijbel pikt het verhaal weer op in vers 3 van Genesis 1.Vanaf daar wordt verhaald over het zeven dagen durende herstel - de restitutie - van de door God nedergeworpen wereld. Deze zeer verhelderende Bijbelstudie geeft antwoord op veel vragen waarop gelovigen eigenlijk nooit een goed antwoord hebben gehad.
     

12-05-2002
Wolven in schaapsklederen 

De Heere Jezus waarschuwde voor de valse profeten. In zeer ernstige bewoordingen waarschuwde Hij Zijn discipelen, om op hun hoede te zijn voor deze valse predikers. Hij stelde hun huichelachtige methoden aan de kaak, wees hun de weg om hen te onderscheiden en openbaarde hun ware karakter. Hij zei, dat zij "in schaapsklederen" optreden, maar dat zij "van binnen grijpende wolven" zijn.

8-06-2003
Het spreken in talen en tongen 

Een verhelderend boek door G.F. Rendal waarin hij zijn leerstellige avontuur uiteenzet. Hij was vast overtuigd van de waarde van het spreken in tongen, echter toen hij zijn Bijbel opensloeg om het fundament ervan te ontdekken kwam hij tot verassende ontdekkingen. Stukje bij beetje viel hem de grond onder de voeten weg .... Maar de eerlijkheid gebood hem dit te erkennen.
      

28-08-2004
De restitutieleer een creationistische variant†

In den beginne... Met die drie woorden begint de Bijbel het verslag van het ontstaan van aarde en hemel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Over die ene zin zijn christenen het wel zo ongeveer eens. De meeste (nee, niet allemaal...) christenen geloven inderdaad dat het God was die hemel en aarde schiep.Maar daarna, in vers 2 van Genesis, begint het gedonder al.†Hier scheiden de geesten zich reeds. Want was de aarde woest en ledig?†Of werd die dat? En zo ja, waardoor dan? En wanneer? Voor iedereen die met verbazing waarneemt hoe de EO de discussie over evolutie of schepping een nieuwe wending gaf door nadrukkelijk Intelligent Design in beeld te brengen, legt bijbelleraar Ab Klein Haneveld een andere gedachte voor:†de schepping als herschepping. In den beginne. Maar ook weer niet.

Er was eens... Ooit....
††††††

20-10-2005
  
Tot aan de† "Opname van de Gemeente"† kunt u uw vragen en reacties via onderstaande knop versturen :