... wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is,
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
  1Kor. 2: 12
"IN HET SPOOR VAN JOZEF VAN ARIMATHEA"
(Bestelformulier onder aan de pagina)"IN HET SPOOR VAN JOZEF VAN ARIMATHEA"

In 2011 organiseerde het NBC een groepsreis naar Zuidwest-Engeland. Tijdens deze reis werden verschillende locaties aangedaan waar nog steeds de traditie leeft dat Jozef van Arimathea daar met de jonge Jezus is geweest. In deze film volgt u zijn spoor en dat van enkele apostelen die verantwoordelijk zijn geweest voor de vestiging van het Christendom in het oude Brittannië.

In de Bijbel is Jozef van Arimathea een onopvallende figuur. Zijn naam wordt een paar keer genoemd in de evangeliën. Matthéüs zegt van hem dat hij “een rijk man” was en “een discipel van Jezus.” Johannes meldt dat Jozef na de kruisiging van de Heere Jezus naar de Romein Pilatus ging en het lichaam van Jezus opeiste om het vervolgens in Zijn eigen graf te leggen.

In de ongewijde geschiedenis wordt ook het één en ander over Jozef van Arimathea gemeld. Zo zou hij lid zijn van het Sanhedrin; dat was de hoogste Joodse Raad en droeg hij de titel Nobilis decurio; dat betekende dat hij een belangrijk Romeins ambt uitoefende. Uit geschriften blijkt dat Jozef in de tinhandel zat en dat hij daarvoor regelmatig op zakenreis ging naar Cornwall in Brittannië.

Jozef was familie van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Hij was een broer van Maria's vader. Algemeen wordt aangenomen dat (Jozef), de man van Maria, gestorven was toen Jezus nog een kleine jongen was. Daardoor viel de voogdij over de jonge Jezus op het naaste mannelijke familielid Jozef van Arimathea. Het is dan ook niet zo vreemd om aan te nemen dat hij de jonge Jezus verschillende keren heeft meegenomen op zijn reizen naar het buitenland, wat ook verklaart waarom de Bijbel niets meldt over de periode tussen Jezus' twaalfde en dertigste levensjaar.

Na de opstanding en de hemelvaart werden de volgelingen van de Heere Jezus als verderfelijk en verwerpelijk ras beschouwd. Dat had tot gevolg dat Jozef van Arimathea met elf anderen naar Zuidwest-Engeland vluchtte. Ze vestigden zich in Glastonbury, ook wel Avalon genoemd. Ze hebben daar het evangelie gebracht. Hun eerste bekeerlingen waren leden van het Silurische koningshuis uit Zuid Wales. Engeland werd daarmee de eerste christelijke natie.


VERRASSENDE ONTDEKKINGEN"
(Bestelformulier onder aan de pagina)"VERRASSENDE ONTDEKKINGEN"

Wij geloven de Heer op Zijn Woord dat geschreven staat in de Bijbel. Bewijsmateriaal is niet nodig, want de Heer heeft gesproken! Zijn woorden zijn absolute zekerheid. Daarnaast is het echter toch ook interessant kennis te nemen van verrassende ontdekkingen die in de Bijbel genoemde gebeurtenissen bewijzen.

Deze DVD's tonen ons de hedendaagse overblijfselen van vier onderwerpen die in de Heilige Schrift aan de orde komen. De getoonde beelden en verklaringen zijn helaas bij weinigen bekend, maar wel zeer de moeite waard om te bekijken.
Ze bepalen ons op een boeiende wijze bij de betrouwbaarheid van de Woorden Gods.

Het bronmateriaal voor deze DVD’s komt van videomateriaal waarvan de kwallteit te wensen overlaat. De Inhoud van de oorspronkelijke video’s is echter dermate interessant dat er voor is gekozen dit materiaal opnieuw te bewerken en met Nederlandse ontertiteling, op DVD’s te zetten.

Er zijn vier exemplaren verschenen. Deze DVD’s bevatten alle vier de onderstaande onderwerpen.


Bijbeltekst Kol. 1:27

1. DE ARK VAN NOACH


Bijbeltekst Kol. 1:27
2. DE UITTOCHT UIT EGYPTE


Bijbeltekst Kol. 1:27

3. DE BERG SINAI


Bijbeltekst Kol. 1:27

4. SODOM EN GOMORRAAlle 4dvd's zijn Nederlands ondertiteld!
"HISTORY"
(Bestelformulier onder aan de pagina)
"LET THERE BE LIGHT" – "ER ZIJ LICHT"

Wie waren de vroege vrienden, volgelingen en familie van de Heere Jezus, de Christus der Schriften, die vluchtten voor geloofsvervolging en gevaarlijke zeereizen ondernamen naar West Europa? Volgens geschiedenis en overlevering waren zij ooggetuigen van de dood en opstanding van hun Leider en grepen ze iedere gelegenheid aan om anderen te vertellen over wat ze hadden gezien. Deze film volgt de groep, onder leiding van Jozef van Arimathea, de internationale handelaar in kostbare metalen, op hun reis.
Ze gingen naar de Provence, toen naar het noorden via Frankrijk en belandden uiteindelijk in Brittannië. De film werpt licht op de eeuwen erna, voor het Concilie in Arles in 314 na Christus die door Britse bisschoppen werd bijgewoond, en laat zien hoe krachtig het christelijke geloof in het Westen groeide.


"LIGHT IN THE WEST" – "LICHT IN HET WESTEN"

En liepen Zijn voeten in aloude tijden op de groene bergen van Engeland?’

Dit vroeg William Blake zich af in zijn onsterfelijke hymne ‘Jeruzalem’. Hij twijfelde er niet aan dat Jezus zijn voet op Engelse bodem heeft gezet. Of Jezus wel of niet het Westen heeft bezocht in Zijn jonge, ongedocumenteerde jaren is een open vraag. Maar er is teveel bewijs om dit verhaal zomaar af te doen als een mythe. Neem de handel: Jozefs export van tin uit Cornwall, en koper en lood uit Somerset is zeker het vermelden waard. Verder werden er twaalf belastingvrije stukken land geschonken aan Jozef en zijn kameraden toen ze naar Engeland kwamen in 36 na Christus, wat in het ‘Doomsday Boek’, duizend jaar later, is vermeld. De Glastonbury doornstruik, oude manuscripten en de overblijfselen van de zeer oude Glastonbury Abdij zijn allen zo’n krachtige getuigenis dat ze de sceptici wellicht de mond kunnen snoeren.


"THE THREAD OF GOLD" – "DE GOUDEN DRAAD"

Deze film licht toe wat de werkelijke functie van een koning altijd is geweest.
De film wijst ons op hoe de Britse koningen uit de eerste eeuw, als vroege ‘verdedigers van het geloof’ het zojuist omarmde geloof op deze eilanden koesterden. Later hadden koningen en koninginnen dezelfde taak als de priesterkoningen uit de geschiedenis. Tegenwoordig beschermt grondwettelijke monarchie ons tegen te ver reikende politieke macht en houdt daar toezicht op. Ware aristocratie streeft naar adellijkheid op geestelijk gebied en dat heeft de Britse monarchen door de eeuwen heen kracht en karakter gegeven.

"PLANTING THE FAITH WESTWARDS"–
"HOE HET GELOOF IN HET WESTEN GEPLANT WERD
"

Lang voordat Rooms-katholieke missionarissen in opdracht van de paus naar de Britse eilanden kwamen om de bevolking te kerstenen, bestond hier al een bloeiende kerk, de Keltische. Deze kerk, waarvan St Columba, St Patrick en St Ninian bekende namen zijn, was wars van enige vorm van liturgie en beleed het christelijk geloof in zijn zuiverste vorm. Overal in Groot-Brittannië zijn resten van dit vroege christendom terug te vinden. Ondanks tegenstand door de eeuwen heen is het vuur van het ware geloof altijd blijven smeulen, om tijdens de Reformatie en daarna de totstandkoming van de Verenigde Staten van Amerika weer tot een vuur van licht te worden.Alle 4dvd's zijn Nederlands ondertiteld!"ISRAEL & JORDANIE"
(Bestelformulier onder aan de pagina)
"ISRAEL & JORDANIE" NBC reis 2007

Met o.a. Jordaanvallei - Jeruzalem - De Klaagmuur - De Dode Zee - Sodom & Gomorra - Petra


De dvd's zijn verkrijgbaar op de boekentafel van het NBC.
Ook zijn ze hieronder te bestellen.

Dvd "in het spoor van Jozef van Arimathea" € 10,00

Dvd's "Verrassende ontdekkingen" € 15,00

Dvd's "History" € 15,00

Dvd "Israël & Jordanië" € 10,00

Alle 4 de onderwerpen zijn eventueel samen te bestellen voor € 40,00

De prijzen zijn inclusief portokosten


Na het invullen van onderstaand bestelformulier en het overmaken van het verschuldigde bedrag op:

rek.nr: NL34ABNA0584609345
t.a.v. Bijbels Panorama
De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A

worden u de dvd's zo spoedig mogelijk toegezondenDvd bestelformulier

Let op: onderstaande bestelformulier wordt alleen naar ons verzonden nadat u alle *gemarkeerde velden hebt ingevuld. Ben u wat vergeten in te vullen dan is dat te zien doordat de beschrijving van het betreffende vakje rood kleurt.


Tot aan de  "Opname van de Gemeente"  kunt u uw vragen en reacties via onderstaande knop versturen :